Årsmöte SFBUP 2018

3 maj 2018 | Cecilia Gordan

BUP Kongressen är slut för denna gång och SFBUP tackar Luleå och Norrbotten för ett fantastiskt fint arrangemang! För de som inte hade möjlighet att delta finns åhörarkopior från plenarföreläsningar och seminarier under fliken Kongress.

I samband med kongressen hölls också föreningens årsmöte där vi tackade Tobias Blechinger för hans insats som ST-representant under det gångna året och välkomnade Ida Gebel Djupedal som ny ST-representant. Vid föregående årsmöte valdes ordförande Sara Lundqvist, vice ordförande Susanne Buchmayer och kassör Anne-Katrin Kantzer för två år. Vid årets möte valdes till vetenskaplig sekreterare Maria Unenge Hallerbäck för två år och till facklig sekreterare Beata Bäckström för två år. Till övriga ledamöter för ett år valdes Gunnel Svedmyr, Shiler Hussami, Håkan Jarbin och Cecilia Gordan.

Under årsmötet diskuterades frågan om hur föreningen ställer sig till Svenska Läkarsällskapets (SLS) förslag att förändra medlemsstrukturen från ett individuellt medlemskap till ett sektionsmedlemskap. Förslaget innebär att sektionerna ansluts med samtliga sina medlemmar och att varje sektion betalar en medlemsavgift till SLS i relation till antalet medlemmar som är läkare. Årsmötet diskuterade för- och nackdelar med förslaget och om det är av värde för SFBUP att vara medlem i SLS eller inte. Genom en röstning beslutades att SFBUP kommer rösta för inriktningsförslaget i samband med SLS fullmäktige den 15:e maj.

Nästa årsmöte kommer ske i anslutning till BUP Kongress 2019 i Göteborg. Väl mött!