Kartläggning av barn- och ungdomspsykiatrin 2016

9 jun 2017 | Cecilia Gordan

Uppdrag Psykisk Hälsa har, tillsammans med Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin vid Sveriges Kommuner och Landsting, givit Nysam i uppdrag att i alla landsting och regioner samla in data och ta fram rapporter inom vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och rättspsykiatri.

Kartläggningen omfattar bland annat landstingens resurser för öppenvård och heldygnsvård i form av vårdplatser, patientbesök, diagnosgrupper, personal samt kostnader, men också vård inom olika lagrum (HSL, LPT, LRV). Syftet med kartläggningen är att inspirera till kunskapsutbyte och att bli en del av landstingens analyser och förbättringsarbete inom psykiatrisk specialistvård. Rapporterna speglar likheter och skillnader på landstings-/regionnivå men det är viktigt att komma ihåg att rapporterna inte beskriver orsaker.