Medlemsreform i Svenska Läkaresällskapet

6 nov 2019 | Cecilia Gordan

SLS fullmäktige beslutade (med över två tredjedelars majoritet) den 14 maj 2019 att inrätta en ny medlemskategori – medlemsförening – med tillhörande stadgeändringar. Det är den största organisatoriska förändring inom SLS sedan fullmäktige infördes 1969 med sektioner som röstbärande organ.

Beslutet innebär att sektioner kan bli medlemsföreningar i SLS från och med den 1 januari 2021. En medlemsförening ansluts med hela sitt medlemsantal och utövar inflytande i organisationen samt betalar avgift till SLS i relation till antalet läkarmedlemmar i föreningen. Samtliga medlemmar i föreningen blir föreningsanknutna medlemmar i SLS med individuella förmåner.

För att kunna bli medlemsförening 2021 måste varje sektion innan den 1 mars 2020 revidera sina stadgar och fatta de formella besluten. 

 

Om ny medlemskategori i SLS

Hur blir min sektion medlemsförening

SLS erbjudande till medlemsförening