SFBUPs riktlinje ångest- och tvångssyndrom färdig!

11 sep 2017 | Håkan Jarbin

Vår helt färska riktlinje för ångest- och tvångssyndrom finns nu att läsa och ladda ner. Den har utarbetats av arbetsgruppen öl Beata Bäckström, BUP Lund, öl Lena Wallin, BUP Göteborg och leg psykolog Maria Carlsson BUP NÄL med vetenskapligt stöd från docent Tord Ivarsson. Riktlinjerna följer dokumenten från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket från 2016 men har en design anpassad för den kliniska vardagen på BUP.  Riktlinjen följer SFBUPs format med stegvis vård och betoning på beslut och stöd för den kliniska vardagen. En mer lättanvänd layout kommer att ges ut inom cirka 4 veckor. Riktlinjen har förbättrats efter synpunkter på remissversioner från medlemmar, tack! Samtliga SFBUP riktlinjer kommer även att finnas för försäljning i tryckt version.

En särskild nyhet är den psykopedagogiska basbehandlingen på 4-6 sessioner. Detta föreslås vara det första steget i behandlingen av ångestsyndrom och motsvarar psykopedagogisk basbehandling enligt Riktlinje depression.

Riktlinjerna syftar särskilt till

  • att alla som söker vård för psykisk ohälsa skall screenas för ångest och tvångssyndrom och därmed motverka underdiagnostik av dessa tillstånd
  • att psykopedagogisk behandling (PB) ska erbjudas alla med ångest och tvångssyndrom
  • att KBT (Kognitiv Beteendeterapi) mot ångest och tvångssyndrom ska erbjudas om inte behandlingsmålen nås med PB
  • att begränsa användning av läkemedel för ångestlindring och i synnerhet behovsmedicinering
  • att tvångssyndrom i första hand behandlas med PB och KBT och därmed begränsa dagens överanvändning av läkemedel vid tillståndet
  • att förebygga utveckling av sekundär psykisk ohälsa till ångest och tvångssyndrom genom att aktiv behandling erbjuds till dess behandlingsmålen uppnås (remission)