SFBUPs Riktlinje beteendesyndrom nu på remissrunda 2

18 sep 2019 | Håkan Jarbin

Här kommer Riktlinje Beteendesyndrom på andra remissrundan till söndagen den 20 oktober. Skrivgruppen Clara Hellner, Maria Helander och Jens Högström från BUP Stockholm har i samråd med Håkan Jarbin och Maria Unenge-Hallerbäck från SFBUP  arbetat om texten efter remissvar. Utifrån remissvar på första remissrundan våren 2019 har vi gjort följande ändringarna från den första versionen:

1.    Diagnostik

  • Vi har förtydligat resonemangen kring diagnostik
  • Samsjuklighet: Vi har beskrivit hur man kan identifiera hur de olika diagnostiska tillstånden (t ex ADHD och trotssyndrom/uppförandestörning; autism och trotssyndrom/uppförandestörning) kan se ut, dvs hur man kan ”bena upp” vad som är vad (t ex på sid 7) i en kedjeanalys
  • Vi har förtydligat åldersspannen (både vad gäller diagnostik och insats)
  • På flera ställen betonar vi överlapp mellan utagerande beteenden och inåtvända problem/emotionell instabilitet/självskada och suicidala beteenden
  • Vi har skrivit mer om reaktiv och proaktiv aggressivitet och också om kognitiv och affektiv empatisk förmåga
  • Hur man får tillgång till skattningsskalor är förtydligat liksom viss text som rör sådana skalor
  • Vi har lagt till ”riskfyllda sexuella beteenden” under Utredning Steg III

2.    Problem i familjen

  • Texten påminner om att att föräldrar kan ha egna problem som de kan behöva hjälp med (och att detta ibland är en förutsättning för att de ska kunna vara ett stöd för barnet)
  • På flera ställen nämns betydelsen av kontextuella faktorer (t ex utsatthet, våld i familjen, socioekonomi mm) för utveckling och upprätthållande av beteendeproblem
  • Bristande omsorgsförmåga är omnämnt

3.    Vårdnivå och samverkan

  • Vi förtydligar att man ska inleda arbetet på den mest lämpliga nivån, dvs att man inte nödvändigtvis behöver gå från nivå I till III stegvis utan att man ska utgå från arten och graden av problem
  • Samverkan diskuteras på fler ställen än tidigare
  • Vi har pekat på hembesök och skolobservation som viktiga källor för att inhämta mer information i komplexa ärenden
  • Vi har betonat vikten av att hålla kontakt vid institutionsplacering och att lm-hanteringen måste tillgodoses även under denna tid

4.    Riskbedömning

  • Vi tydliggör nu hur de ingående variablerna kan användas på Nivå II respektive III
  • Vi har lagt till gängtillhörighet, risk för radikalisering och riskfyllda beteenden på sociala medier
  • Vi har lagt in länkar till de organisationer som erbjuder utbildning

5.    Insatser

  • Lågaffektivt bemötande är omnämnt
  • Vikten av ett gott bemötande omnämns på fler ställen än tidigare
  • Bilden på sid 21 är justerad något
  • Läkemedelsbehandling: texten har förtydligats avseende uppföljning/utvärdering och vikten av att göra utsättningsförsök (och att motivera till detta)

6.    Struktur

  • Vi har förtydligat strukturen

TACKSAM för dina synpunkter och därmed hjälp till oss att utforma riktlinjer för SFBUP som både har vetenskapligt stöd och är användbara i vardagsarbetet på BUP.

Mailsvar med synpunkter och förslag på förbättringar av riktlinjen till clara.hellner@ki.se senast 20 oktober.