Arbetsgrupp för asyl och flyktingfrågor

Aktuellt

Januari 2021:  SFBUP stödjer barnläkarföreningens remissvar på ”Betänkande av kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken SOU 2020:54 samt remissvaret på den kompletterande promemorian. SFBUP har även genom Björn Ramel skrivit ett eget kompletterade remissvar.

Kurser och konferenser

Maj 2021:  Digitala METIS-kursmötesdagar i barn och trauma för ST-läkare. barnläkarföreningens remissvar

Basprogram om våld mot barn (digital utbildning från Barnafrid)

Riklinjer, översikter och skattningsskalor

SFBUPS riktlinje trauma och stress (2019)

Kunskapssammanställning från Barnafrid (2017)

CATS (Child and Adolescent Trauma Screening)-questionnaire översatt till olika språk av tyska Ulmerkliniken

Kunskapscentra

Barnens asylrättscentrum – gratis juridisk rådgivning för asylsökande barn

Transkulturellt Centrum – Region Stockholms kunskapscentrum i transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingssjukvård med mera

Kunskapscentrum migration och hälsa – Region Skåne

Barnafrid -nationellt centrum för kunskap om våld mot barn

Intressanta publikationer

5-års uppföljning av ensamkommande barns psykiska hälsa

Svenska psykiatriska föreningens riktlinjer i transkulturell psykiatri

Rapport från Karolinska Institutet om förhöjd suicidrisk hos ensamkommande barn (2018)

BRIS-rapport om barn som flytt

”Vård som inte kan anstå”- information från Socialstyrelsen

Uppgivenhetssyndrom- faktablad från Socialstyrelsen oktober 2017

Ideella organisationer/ intresseföreningar

Barnläkarföreningens sektion för global barn- och ungdomshälsa

ESCAP:s sida om flyktinghälsa

Traumamedveten omsorg- information från Rädda Barnen

Barnrättsbyrån

Information på olika språk

Faktablad om BUP på svenska, arabiska, dari och tigrinja – från BUP Stockholm

Patientbroschyrer om sömn och oro, översatta till somaliska, persiska, dari och arabiska – från VG-regionen

Arbetsgrupp

Björn Ramel, Malmö (sammankallande)

bjorn.ramel(at)skane.se

Karima Assel, Stockholm

karima.assel(at)sll.se

Sanam Gharaee, Sundsvall

sanam.gharaee(at)rvn.se

Lars Joelsson,  Uddevalla

lars.joelsson(at)vgregion.se