DEPLYFTET

Här kan du ta del av material för bedömning och psykopedagogisk behandling av depression för barn och ungdomar. Materialet har tagits fram av Deplyftet, som är en arbetsgrupp inom SFBUP.

Pilotprojektet

Det har provats i ett pilotprojekt på BUP-klinikerna i Uppsala, Göteborg, Örebro och Kalmar med start i november 2014. Deplyftet utvärderades av psykologistudenterna Torbjörn Hultberg och Sebastian Geissler vid Lunds universitet under hösten 2015. Utbildningsdelen för utbildarna var då genomförd och kaskaddelen med utbildning på hemmaplan hade just startat med kick-off träff för pilotklinikerna. Utvärderingen var genomgående positiv och lyfte särskilt fram den interaktiva och färdighetsinriktade utbildningsmodellen samt greppet att låta chefspersoner och klinikens utbildare tillsammans delta vid seminarier och bilda en lokal projektgrupp. Deplyftets modell hade väl kunnat tillämpas och ges vidare på hemmakliniken. Modellen kunde även användas för andra diagnoser. Pilorprojektet avslutades i november 2017. Det utvärderas dels i form av en enkät till medarbetare på klinikerna och dels via en fokusgruppsintervju med deltagare från de fyra deltagande klinikerna. Utvärderingen presenteras på Nordisk psykiatrisk kongress i Reykjavik i juni 2018.

Första vågen

Efter pilotprojektet förbättrades manualer, samtalsstöd och arbetsmaterial. Filmvinjetter skapades och materialet ligger nu på denna hemsida. Modellen för implementering ändrades i vissa delar utifrån feedback och erfarenheter. Den första vågen av kliniker från NV Skåne, Jönköping, Västmanland, Värmland, Västerbotten och Norrbotten startade med sitt första seminarium i april 2017. Deplyftet har utbildat utbildare på klinikerna, och de har genomfört kaskadutbildningar på klinikerna. Implementeringsarbetet från Deplyftet avslutades i maj 2020.

Andra vågen

Deplyftet startade upp nästa våg av implementering i Skåne/Malmö, Blekinge, Sörmland och Dalarna september 2018. Material och metod var i stort sett oförändrade men medsittningar på behandlingsdelen utökades från en till två. Deplyftet har nu utbildat utbildare på klinikerna, och de har genomfört kaskadutbildningar på klinikerna. Implementeringsarbetet från Deplyftet avslutades i september 2021.

Nedan visas en schematisk tidsöversikt över Deplyftets olika faser .