Fortbildning

Läkares kompetens har en avgörande betydelse för sjukvårdens kvalitet och säkerhet. Ett stort ansvar vilar därmed idag på den enskilde läkaren och verksamheten att specialisterna upprätthåller, uppdaterar och fördjupar sina kunskaper för att kunna bedriva en patientsäker vård av hög kvalitet. Policydokumentet avser både att vara ett stöd till den enskilde specialisten i kartläggning av utbildningsbehov, planering och utformning av sin långsiktiga fortbildning samt att vara ett stöd för arbetsgivare i att kvalitetssäkra verksamheten.

Policydokument grundar sig på Socialstyrelsens Målbeskrivningar för Läkarnas specialiseringstjänstgöring 2015, Sveriges Läkarförbunds fortbildningspolicy, Svenska Läkaresällskapets policydokument – ”Läkares fortbildning” och den enkätundersökning som sfbup genomförde hösten 2017 som riktades till samtliga föreningens medlemmar och verksamhetschefer inom BUP i Sverige.

Fortbildning för specialister i Barn och Ungdomspsykiatri Sfbup 2018 – reviderat jan 2019

Fortbildning bilaga 1

Fortbildning bilaga 2