Stadgar

Stadgar för Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri tillika Svenska läkaresällskapets sektion för barn- och ungdomspsykiatri.

Engelsk benämning: Swedish Association for Child and Adolescent Psychiatry.

Stadgarna är antagna på årsmötet i Malmö 04 05 14. Stadgarna reviderades på mötet i Göteborg 2010. (paragraf 5). Reviderade i Linköping 21.04.2015 (§8). Reviderade i Uppsala 20.04.2016 (paragraf 2) reviderade i Gävle 2017 (paragraf 4 , 9 och tillägg med ny paragraf 10) samt reviderade vid årsmöte 2020.

1. Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri är en medlemsförening i Svenska Läkaresällskapets och specialitetsförening i Sveriges läkarförbund. Till medlem kan antas legitimerad läkare, blivande läkare samt annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet.

2. Föreningens ändamål är att främja barn- och ungdomspsykiatrins utveckling vad gäller forskning, utbildning och god hälso- och sjukvård samt att verka mot stigmatisering av psykisk sjukdom. En viktig uppgift är att anordna möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner.

Som medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet ombesörjer föreningen föredrag vid sällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för sällskapet gällande arbetsordningen samt avger utlåtande i eller handlägger ärenden, som hänskjutits till medlemsföreningen. Vid handläggning av sådana ärenden, som berör andra sektioner och medlemsförening i sällskapet, ska samråd med dessa ske. Föreningens ändamål är vidare att tillvarata medlemmarnas fackliga intressen.

Såsom Sveriges läkarförbunds specialitetsförening i barn- och ungdomspsykiatri avger föreningen utlåtanden i sådana medicinska, socialmedicinska och fackliga frågor, som av läkarförbundet hänskjuts till föreningen.

3. Ansökan om medlemskap skall göras till styrelsen och avgöras av denna. Medlem är enligt § 3 Svenska Läkaresällskapets stadgar föreningsanknuten medlem i Svenska Läkaresällskapet.

Styrelseledamot skall vara ledamot av Sveriges läkarförbund. Styrelseledamot som deltar i beslut som rör Svenska Läkaresällskapet bör vara läkare. Övriga medlemmar, som är behöriga därtill, bör vara ledamöter av Sveriges läkarförbund.

Medlem, som önskar utträda ur föreningen, skall skriftligen meddela detta till styrelsen. Medlem, som trots påminnelse av kassören ej erlagt årsavgift under två år, anses ha utträtt ur specialitetsföreningen/medlemsföreningen.

4. Till hedersledamot kan föreningens årsmöte på förslag av styrelsen kalla svensk eller utländsk person, vars insats varit av utomordentlig betydelse för barn- och ungdomspsykiatrins utveckling. Styrelsen kan på förslag därom kalla läkare, annan yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet att bli korresponderande ledamot av föreningen. Hedersledamot är befriad från årsavgift.

5. Föreningens medlemsregister innehåller namn, adress, e-post och uppgift om medlemmen är läkare, pensionär, examinerad men ej legitimerad, tillhör flera medlemsföreningar i Svenska Läkaresällskapet.
Medlemsregistret ska årligen senast den 1 november lämnas till Svenska Läkaresällskapet för att medlem ska kunna få nyttja förmåner (se § 16 nedan) och för att föreningens medlemsavgift till Svenska Läkaresällskapet samt mandat i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige ska kunna beräknas. Antal läkarmedlemmar i medlemsföreningen är grund för avgift och mandat. Medlemsföreningen ska rapportera in antal läkarmedlemmar i föreningen genom att lämna in medlemsregistret till Svenska Läkaresällskapet angivna datum (se § 36h Svenska Läkaresällskapets stadgar). Uppgifterna som lämnas ska avse de medlemmar i registret som fanns registrerade den 1 september samma år.

6. Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, två sekreterare, kassör samt tre till fem andra ledamöter. Uppgifter om föreningens funktionärer skall efter förrättade val snarast meddelas Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet. Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör väljes på två år, övriga styrelseledamöter väljes på ett år. Den ena sekreteraren (facklig sekreterare) är främst ansvarig för föreningens fackliga verksamhet och den andra sekreteraren (vetenskaplig sekreterare) ansvarar främst för de vetenskapliga förhandlingarna. För övrigt fördelas uppgifterna mellan styrelseledamöterna genom beslut i styrelsen.

7. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst fyra gånger per år. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen, om minst två ledamöter begär detta. Styrelsen är beslutsmässig, när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen, om inget annat har begärts. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Protokoll skall föras vid styrelsemöte liksom vid årsmöte. Beslut i ärenden, som berör Svenska Läkaresällskapets gemensamma angelägenheter, skall snarast tillställas sällskapets nämnd genom utdrag ur protokoll. Om samtliga styrelseledamöter är överens kan ärende avgöras vid sammanträde per capsulam.

8. Förslag till val, som skall förrättas vid föreningens årsmöte, upprättas av en valberedning som består av minst tre medlemmar, varav en utses till sammankallande. Valberedningen väljs på ett år vid årsmötet.

9. Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. Årsmöte äger rum i mars, april eller maj på dag som bestämmes av styrelsen. Årsmötet hålls i anslutning till föreningens kongress. Vid årsmöte föredrages styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen, beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställes budget samt årsavgiftens storlek. Vid årsmötet väljs styrelse och två revisorer samt en suppleant för dessa. Styrelsen utser ledamot/ledamöter i Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling, för en tid av två år, samt suppleant/suppleanter för denna/dessa.

Medlemsförenings ledamot i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige och även suppleant skall vara läkare. Fråga eller frågor som medlemsföreningen skall uppföra på Läkaresällskapets fullmäktigemötes föredragningslista bör behandlas på ordinarie möte med medlemsföreningen och tillställas sällskapets nämnd minst två månader före ordinarie fullmäktigemöte.

10. Det åligger ordföranden att leda föreningens sammanträden och att i samråd med sekreterarna göra upp föredragningslistor till dessa. Det åligger den vetenskaplige sekreteraren att minst fyra veckor före föreningsmöte/årsmöte tillställa föreningens ledamöter skriftlig kallelse samt att lägga ut informationen på föreningens hemsida. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2 månader före nästkommande föreningsmöte. Ordförande, kassören och den facklige sekreteraren är var och en för sig föreningens firmatecknare. Extra föreningsmöte/årsmöte skall hållas, när styrelsen anser det nödvändigt eller när minst tio medlemmar till styrelsen gjort skriftlig framställning härom för att behandla uppgivet ärende.

11. Föreningens specialistexaminationsgrupp(-er) utses av styrelsen. Föreningens utbildningsutskott utses av styrelsen genom att i första hand tillfråga de regionala studierektorerna. Utbildningsutskottets medlemmar utgör föreningens SPURinspektörer. Styrelsens ST-representant utses av STPs styrelse. SFBUPs styrelse utser representanter/delegater till de internationella föreningar vi är medlemmar i.

12. På årsmötet sker omröstning vid val öppet då annat ej begärs. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. Andra frågor avgörs, om omröstning begärs, genom öppen sådan. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av ordföranden vid mötet. Bordläggning av ärenden skall ske, om minst fem ledamöter förenar sig i begäran om detta. Då en fråga varit bordlagd en gång får ytterligare bordläggning endast ske, om föreningen så beslutar.

13. I föreningens namn upprättade handlingar och skrivelser undertecknas av ordföranden eller vice ordföranden och kontrasigneras av en av sekreterarna.

Ledamot av Sveriges läkarförbund äger tillträde till föreningens sammanträden med rätt att deltaga i förhandlingarna men ej i föreningens beslut. Nämndledamot i Svenska Läkaresällskapet, som inte är medlem i medlemsföreningen, äger tillträde till medlemsföreningens årsmöte med rätt att delta i förhandlingarna men inte i medlemsföreningens beslut.

Medlem i medlemsföreningen bör vara läkare för att kunna delta i beslut om speciella frågor som avses i § 2 andra stycket. Föreningsmedlem skall vara medlem i Sveriges läkarförbundet för att kunna deltaga i beslut om speciella frågor som avses i § 2 tredje stycket.

14. Beslut om ändring av stadgar kan endast äga rum på årsmöte. Skriftligt förslag om ändring insändes minst två månader före årsmötet till styrelsen. Förslag till stadgeändring skall, åtföljt av styrelsens yttrande häröver, tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet. För ändring av stadgarna fordras, att minst 2/3 av de vid mötet närvarande medlemmarna är överens om beslutet. Beslut om förändring träder i kraft sedan Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet fastställt densamma.

15. Personuppgifter i förhållande till medlemmar

Föreningen samlar in och behandlar personuppgifter (se § 5) för att bedriva den stadgereglerade verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera föreningens angelägenheter, utöva olika aktiviteter, kommunicera med medlemmar samt hantera olika ekonomiska transaktioner. Den lagliga grunden för behandlingen är avtal (dessa stadgar).

Föreningen behandlar även personuppgifter om medlemmar i andra fall för att informera, föra dialog etc. med medlemmarna i övriga frågor inom ramen för föreningens ändamål.

16. Inbördes arrangemang mellan medlemsföreningen och Svenska Läkaresällskapet

Föreningen och Svenska Läkaresällskapet har ett samarbete för att skapa nyttor både för föreningen och för medlemmarna i föreningen. Det föreligger därför ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan föreningen och Svenska Läkaresällskapet rörande föreningens medlemmar.
De olika rollerna i det gemensamma ansvaret ser ut så här:
Svenska Läkaresällskapet behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av Svenska Läkaresällskapets stadgar.
Föreningen behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av stadgarna (se § 15 ovan).

Det gemensamma området där personuppgifter behandlas gemensamt är då föreningen lämnar in sitt medlemsregister till Svenska Läkaresällskapet för följande ändamål;
• beräkning av avgift till Svenska Läkaresällskapet (se § 5 andra stycket),
• beräkning av mandat i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige (se § 5 andra stycket),
• när Svenska Läkaresällskapet gör kontroll av medlemskap vid ansökan om forskningsanslag och deltagande i aktiviteter samt
• när Svenska Läkaresällskapet i övrigt informerar om Svenska Läkaresällskapets aktiviteter och verksamhet så att föreningsmedlem, som också är föreningsanknuten medlem i Svenska Läkaresällskapet, kan utnyttja dessa.
Föreningen får inte radera personuppgifter förrän skyldigheter gentemot Svenska Läkaresällskapet fullgjorts.

Svenska Läkaresällskapet genom sitt kansli är kontaktpunkt för registrerad som vill utöva sina rättigheter både för Svenska Läkaresällskapets egna behandling och för den gemensamma behandlingen som beskrivs ovan. Föreningen är kontaktpunkt för sin egen behandling (se webbsidan för kontaktuppgifter).

Beslutade vid årsmöte 15 maj 2020