Stadgar

Stadgar för Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri tillika Svenska läkaresällskapets sektion för barn- och ungdomspsykiatri.

Engelsk benämning: Swedish Association for Child and Adolescent Psychiatry.

Stadgarna är antagna på årsmötet i Malmö 04 05 14. Stadgarna reviderades på mötet i Göteborg 2010. (paragraf 5). Reviderade i Linköping 21.04.2015 (§8). Reviderade i Uppsala 20.04.2016 (paragraf 2) reviderade i Gävle 2017 (paragraf 4 , 9 och tillägg med ny paragraf 10).

 1. Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri är Svenska Läkaresällskapets sektion för barn- och ungdomspsykiatri och specialitetsförening i Sveriges läkarförbund.Till medlem kan antas legitimerad läkare, blivande läkare samt annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet.
 2. Föreningens/sektionens ändamål är att främja barn- och ungdomspsykiatrins utveckling vad gäller forskning, utbildning och god hälso- och sjukvård samt att verka mot stigmatisering av psykisk sjukdom. En viktig uppgift är att anordna möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner.Som Svenska Läkaresällskapets sektion för barn- och ungdomspsykiatri ombesörjer sektionen föredrag vid sällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för sällskapet gällande arbetsordningen samt avger utlåtande i eller handlägger ärenden, som hänskjutits till sektionen. Vid handläggning av sådana ärenden, som berör annan/andra sektion/er i sällskapet, bör samråd med denna/dessa ske.Föreningens ändamål är vidare att tillvarata medlemmarnas fackliga intressen. Såsom Sveriges läkarförbunds specialitetsförening i barn- och ungdomspsykiatri avger föreningen utlåtanden i sådana medicinska, socialmedicinska och fackliga frågor, som av läkarförbundet hänskjuts till föreningen.
 3. Ansökan om medlemskap skall göras till styrelsen och avgöras av denna. Styrelseledamot skall vara ledamot av Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet. Övriga medlemmar, som är behöriga därtill, bör vara ledamöter av Sveriges läkarförbund liksom av Svenska Läkaresällskapet.Medlem, som önskar utträda ur föreningen/sektionen, skall skriftligen meddela detta till styrelsen. Medlem, som trots påminnelse av kassören ej erlagt årsavgift under två år, anses ha utträtt ur specialitetsföreningen/sektionen.
 4. Till hedersledamot kan föreningens/sektionens årsmöte på förslag av styrelsen kalla svensk eller utländsk person, vars insats varit av utomordentlig betydelse för barn- och ungdomspsykiatrins utveckling.Styrelsen kan på förslag därom kalla läkare, annan yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet att bli korresponderande ledamot av föreningen. Hedersledamot är befriad från årsavgift.
 5. Föreningens/sektionens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, två sekreterare, kassör samt tre till fem andra ledamöter. Uppgifter om föreningens/sektionens funktionärer skall efter förrättade val snarast meddelas Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet.Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör väljes på två år, övriga styrelseledamöter väljes på ett år. Den ena sekreteraren (facklig sekreterare) är främst ansvarig för föreningens fackliga verksamhet och den andra sekreteraren (vetenskaplig sekreterare) ansvarar främst för de vetenskapliga förhandlingarna och riksstämman. För övrigt fördelas uppgifterna mellan styrelseledamöterna genom beslut i styrelsen.
 6. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst fyra gånger per år. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen, om minst två ledamöter begär detta. Styrelsen är beslutsmässig, när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen, om inget annat har begärts. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Protokoll skall föras vid styrelsemöte liksom vid sektionsmöte och årsmöte.Beslut i ärenden, som berör Svenska Läkaresällskapets gemensamma angelägenheter, skall snarast tillställas sällskapets nämnd.Om samtliga styrelseledamöter är överens kan ärende avgöras vid sammanträde per capsulam.
 7. Förslag till val, som skall förrättas vid föreningens/sektionens årsmöte, upprättas av en valberedning som består av minst tre medlemmar, varav en utses till sammankallande. Valberedningen väljs på ett år vid årsmötet.
 8. Föreningens/sektionens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. Årsmöte äger rum i mars, april eller maj på dag som bestämmes av styrelsen. Årsmötet hålls i anslutning till föreningens kongress. Vid årsmöte föredrages styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen, beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställes budget samt årsavgiftens storlek. Vid årsmötet väljs styrelse och två revisorer samt en suppleant för dessa.Styrelsen utser en representant i Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling, för en tid av två år, samt en suppleant för denna. Representant i fullmäktige och även suppleanten skall vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet.Fråga eller frågor som sektionen skall uppföra på Läkaresällskapets fullmäktigemötes arbetsordning bör behandlas på ordinarie möte med sektionen och tillställas sällskapets nämnd minst två månader före ordinarie fullmäktigemöte.
 9. Det åligger ordföranden att leda föreningens/sektionens sammanträden och att i samråd med sekreterarna göra upp föredragningslistor till dessa. Det åligger den vetenskaplige sekreteraren att minst fyra veckor före föreningsmöte/årsmöte tillställa föreningens ledamöter skriftlig kallelse samt att lägga ut informationen på föreningens hemsida. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2 månader före nästkommande föreningsmöte. Ordförande, kassören och den facklige sekreteraren är var och en för sig föreningens firmatecknare. Extra föreningsmöte/årsmöte skall hållas, när styrelsen anser det nödvändigt eller när minst tio medlemmar till styrelsen gjort skriftlig framställning härom för att behandla uppgivet ärende.
 10. Föreningens specialistexaminationsgrupp(-er) utses av styrelsen. Föreningens utbildningsutskott utses av styrelsen genom att i första hand tillfråga de regionala studierektorerna. Utbildningsutskottets medlemmar utgör föreningens SPURinspektörer. Styrelsens ST-representant utses av STPs styrelse. SFBUPs styrelse utser representanter/delegater till de internationella föreningar vi är medlemmar i.
 11. På årsmötet sker omröstning vid val öppet då annat ej begärs. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning.Andra frågor avgörs, om omröstning begärs, genom öppen sådan. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av ordföranden vid mötet.Bordläggning av ärenden skall ske, om minst fem ledamöter förenar sig i begäran om detta. Då en fråga varit bordlagd en gång får ytterligare bordläggning endast ske, om föreningen så beslutar.
 12. I föreningens/sektionens namn upprättade handlingar och skrivelser undertecknas av ordföranden eller vice ordföranden och kontrasigneras av en av sekreterarna.Ledamot av Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet äger tillträde till föreningens/sektionens sammanträden med rätt att deltaga i förhandlingarna men ej i föreningens beslut.Föreningsmedlem skall vara medlem i Sveriges läkarförbundet respektive vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet för att kunna deltaga i beslut om speciella frågor som avses i § 2.
 13. Beslut om ändring av stadgar kan endast äga rum på årsmöte. Skriftligt förslag om ändring insändes minst två månader före årsmötet till styrelsen.Förslag till stadgeändring skall, åtföljt av styrelsens yttrande häröver, tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet.För ändring av stadgarna fordras, att minst 2/3 av de vid mötet närvarande medlemmarna är överens om beslutet.
  Beslut om förändring träder i kraft sedan Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet fastställt densamma.