4. Skola

Arbetet med skolan bör vanligtvis påbörjas tidigt i behand­lingen utifrån att det är en uppgift som är rimligt enkel att göra och samtidigt har stor påverkan på måendet. Åtgärderna i skolan bör syfta till att anpassa miljön så att den fungerar som en skyddande faktor snarare än som en belastande.

Depressionen försämrar koncentrationsförmåga, uthållighet och minne. Irritabilitet ställer till det med klasskamrater och lärare. Motivationen minskar och få saker känns lustfyllda. Försämrade skolprestationer leder ofta till att ungdomen halkar efter i skolarbetet med följden att oron och upplevelsen av hopplöshet ökar. Det kan leda till ökad skolfrånvaro, vilket försämrar vardagliga rutiner, kamratrelationer och relationen till föräld­rar. I de fall ungdomen helt slutat att gå till skolan bör åtgärderna syfta till att möjliggöra en stegvis återgång. Detta är ofta tidskrävande och det behövs mer omfattande samverkan mellan familj, vård, skola och ibland också socialförvaltningen.

 

I denna modul får du råd om:

Hur du kan hjälpa familjen i kontakten med skolan

Olika åtgärder som skolan kan göra för att underlätta för ungdomen

Hur du kan arbeta med ungdomar som slutat att gå till skolan

 

För att:

Göra familjen aktiv i behandlingen och i kontakten med skolan

Komma till rätta med överkrav och mobbning

Bidra till att skolan blir en skyddande faktor i stället för en belastning

Manual

Skola

Filmklipp

Dagens fokus skola

Övriga moment i behandlingssamtalet om skolan hittar du under filmklipp här

Informationsblad

InfoSkola