Specialistläkare

I dagens snabba utveckling av vetenskap blir en läkare aldrig färdigutbildad. Uppdatering och fördjupning av kunskaper och färdigheter behöver ske systematiskt och kontinuerligt under hela yrkeslivet. Fortbildning och kontinuerlig kompetensutveckling i en strukturerad form efter specialistutbildningen är därför en del av verksamheters och läkares uppdrag. Läkares kompetens har en avgörande betydelse för sjukvårdens kvalitet och säkerhet. SFBUPs policydokumentet avser både att vara ett stöd till den enskilde specialisten i kartläggning av utbildningsbehov, planering och utformning av sin långsiktiga fortbildning samt att vara ett stöd för arbetsgivare i att kvalitetssäkra verksamheten.