Arbetsgrupp för asyl och flyktingfrågor

Asyl och flyktingfrågor är mycket angelägna. Med den nya lagen och negativa attityd som nu finns är det ett stort behov av krafter som vill förbättra flyktingarnas situation i Sverige och därmed deras integration. Speciellt gäller detta barnen. Vår arbetsgrupp är ett sätt att bidra till en ökad förståelse för flyktingbarnens situation och försök att förbättra den.

Aktuellt

Landsting trotsar SKL rörande rätt till vård för tillståndssökande. SKLs jurister bedömde i våras att en del av de unga vuxna som omfattas av de sk gymnasielagen utifrån juridiskt status som ”tillståndssökande” inte har rätt till samma subventionerade vård som asylsökande och papperslösa, utan måste betala själva. Glädjande nog gick VG-regionen och Stockholms läns landsting ut snabbt med att de inte kommer följa rekommendationen, och flera andra landsting har följt.

Nya riktlinjer i transkulturell psykiatri- från Svenska Psykiatriska Föreningen och Gothia förlag. Huvudredaktör är Sofie Bäärnhielm. Kapitlet om ensamkommande barn är skrivet av Karima Assel, överläkare Transkulturellt Centrum i Stockholm och Björn Ramel, överläkare BUP Malmö.

”Efter självmorden bland ensamkommande flyktingar – stärk barnpsykiatrin”- debattartikel i Sydsvenskan 15 februari 2017

Kurser

Challenging Migrant Detention- Human Rights, Advocacy and Mental Health– 19-21 juni 2018, Montreal, Kanada

Swedish Global Health Research Conference 2018

METIS-kurs: Trauma och migrationsproblematik hos barn och ungdomar. Hösten 2018, arrangeras av BUP Malmö

Länkar

Socialstyrelsens Kunskapscentrum för ensamkommande barn

Barnens asylrättscentrum – gratis juridisk rådgivning för asylsökande barn

Transkulturellt Centrum – Stockholm läns landstings kunskapscentrum i transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingssjukvård med mera

Barnläkarföreningens sektion för global barn- och ungdomshälsa-inkl arbetsgruppen för flyktingbarn

ESCAP:s sida om flyktinghälsa

Traumamedveten omsorg- information från Rädda Barnen

Barnrättsbyrån

Barnombudsmannens publikationer

Information på olika språk

Faktablad om BUP på svenska, arabiska, dari och tigrinja – från BUP Stockholm

Patientbroschyrer om sömn och oro, översatta till somaliska, persiska, dari och arabiska – från VG-regionen

Goda exempel från vård och kommun

BUP TKTs Mobila Team i Malmö

Stärkt stöd för ensamkommande barn – projekt vid BUP i Stockholm

Tidiga insatser för ökad integration och ökad skolnärvaro– Södra Älvsborgs sjukhus och Borås kommun

Externa publikationer

”Kartläggning av självskadebeteende, suicidförsök, suicid och annan dödlighet bland ensamkommande barn och unga”- rapport från Karolinska Institutet, januari 2018

Uppföljning av första linjen psykisk ohälsa bland barn och unga– rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, mars 2018

”Vård som inte kan anstå”- information från Socialstyrelsen

Uppgivenhetssyndrom- faktablad från Socialstyrelsen oktober 2017

Apatiska barn- artikel i Allmänmedicinsk Tidskrift, 2016