Erfarenheter av kulturformuleringen (KFI) i DSM-5, ett workshop med erfarenhetsutbyte

19 okt 2017 | Lars Joelsson

Fredag den 1:a december ordnar Transkulturellt centrum ett workshop med med dr. Aina Basilier Vaage, överläkare och specialist i såväl vuxen som
barn- och ungdomspsykiatri, Transkulturelt senter, Psykiatrisk divisjon, Stavanger Universitetssjukehus. Workshopet kommer att handla om
“Cultural formulation interview – how can we integrate the intention of the CFI in clinical work?” utifrån erfarenheter från barn och ungdomspsykiatriskt arbete med asylsökande och flyktingar.

Anmälan senast 13:e november till Sofie Bäärnhielm på Transkulturellt centrum i Stockholm, sofie.baarnhielm@sll.se

För mer information se inlägg i Kalender.