Fortbildning

I dagens snabba utveckling av vetenskap blir en läkare aldrig färdigutbildad. Uppdatering och fördjupning av kunskaper och färdigheter behöver ske systematiskt och kontinuerligt under hela yrkeslivet. Fortbildning och kontinuerlig kompetensutveckling i en strukturerad form efter specialistutbildningen är därför en del av verksamheters och läkares uppdrag.

Det saknas idag riktlinjer och metodstöd för specialistläkares fortbildning inom barn- och ungdomspsykiatri i Sverige. Det finns inte heller något krav på kvalitetssäkring eller granskning av specialistläkares kompetens efter ST-utbildningen från socialstyrelsens sida.

Läkares kompetens har en avgörande betydelse för sjukvårdens kvalitet och säkerhet. Ett stort ansvar vilar därmed idag på den enskilde läkaren och verksamheten att specialisterna upprätthåller, uppdaterar och fördjupar sina kunskaper för att kunna bedriva en patientsäker vård av hög kvalitet. Det har framförts önskemål både från föreningens medlemmar och verksamhetschefer inom BUP i Sverige att ett nationellt policydokument för specialistläkarnas fortbildning tas fram i syfte att vara ett underlag i arbetet att kvalitetssäkra specialistläkarnas kompetens över tid.

Policydokumentet avser både att vara ett stöd till den enskilde specialisten i kartläggning av utbildningsbehov, planering och utformning av sin långsiktiga fortbildning samt att vara ett stöd för arbetsgivare i att kvalitetssäkra verksamheten.

Policydokument grundar sig på Socialstyrelsens Målbeskrivningar för Läkarnas specialiseringstjänstgöring 2015, Sveriges Läkarförbunds fortbildningspolicy, Svenska Läkaresällskapets policydokument – ”Läkares fortbildning” och den enkätundersökning som sfbup genomförde hösten 2017 som riktades till samtliga föreningens medlemmar och verksamhetschefer inom BUP i Sverige.

Policydokument fortbildning för specialister i barn och ungdomspsykiatri SFBUP 2019

Åtgärder för en bättre fortbildning – En policy från Sveriges läkarförbund

Läkares fortbildning- en del av yrkeslivslånga lärandet – Svenska Läkaresällskapet