Brev till regeringen om flyktingbarnens situation i Sverige.

25 jan 2017 | Cecilia Gordan

Barnläkaren Lars H Gustafsson och Barn och Ungdomspsykiatriker Magnus Kihlbom har skrivit ett brev till regeringen där man uttrycker sin oro för barn som kommer till Sverige som flyktingar. SFBUPs styrelse ställer sig bakom detta brev som är undertecknat av 175 personer. Författarna har 6 yrkanden:

att lagen om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd upphävs eller omarbetas med större hänsyn tagen till barnets mänskliga rättigheter

att den godtyckliga uppskrivningen av barns ålder upphör i väntan på att säkrare metoder för medicinsk åldersbedömning finns på plats

att utvisningarna av barn och unga till Afghanistan ställs in tills säkerhetsläget i landet förbättrats och ett tryggt mottagande på plats med uppföljning av vad som sedan händer kan garanteras

att inga barn med uppgivenhetssyndrom utvisas

att utlämnandet av sekretessbelagd information från socialtjänsten, i väntan på en ändring av Utlänningslagen, upphör med hänvisning till att barnkonventionen i sådana situationer bör ges företräde.

att förskola, skola och vårdinrättningar ses som fredade zoner, där polishämtning eller eftersökning av barn och familjer inte får ske om den inte är förenlig med principen om barnets bästa.

Författarna har varit i kontakt med representanter för de politiska partierna samt en timmes samtal med justitieminister Morgan Johansson där han lyssnade och svarande på en del frågor.  Ministern besked var dock att skrivelsen nu behandlas på vanligt sätt inom regeringskansliet och att  det kommer att få ett formellt svar så småningom.

 

Etiketter: Flykting, Politik